Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... (13 พ.ย. 2561)  
สรุปโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซวถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (13 พ.ย. 2561)  
รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (05 ก.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของอบต.โนนทองอินทร์ (15 ม.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เอกสารประกวดราคาเลขที่1/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงาการขยายถนน คสล.หมู่8 เอกสารประกวดราคาเลขที่6/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่2-บ.โยธา เอกสารประกวดราคาเลขที่ 5/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่3 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่1ไปหมู่ 4 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 2/2561 (15 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน (13 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (13 พ.ย. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ (13 พ.ย. 2560)
สรุปผลการดิำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (18 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านเหล่าสวนกล้วย (02 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบี้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้าง (06 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอา... (07 ต.ค. 2561)  

โครงการชุมชนนวัตวิถี OTOP... (03 ต.ค. 2561)  

โครงการประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2561)  

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (10 ก.ย. 2561)

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิ... (10 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)

กิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2558)

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษ... (03 มิ.ย. 2558)

โครงการ อบต. สัญญจร ประจ... (03 มิ.ย. 2558)

งานประเพณีบุญเดือนหกอำเภอ... (25 มิ.ย. 2556)

อบต.แม่นาวาง อ.แม่สาย จ.... (25 มิ.ย. 2556)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภ... (25 มิ.ย. 2556)

กีฬาปรางค์กู่แก้วเกมส์ ค... (30 เม.ย. 2556)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10 ... (30 เม.ย. 2556)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (30 เม.ย. 2556)

กีฬาประเพณีตำบลต้านภัยยาเ... (30 เม.ย. 2556)

วัน อปพร.แห่งชาติ 22 มี... (01 เม.ย. 2556)

มอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 25... (19 มี.ค. 2556)

ทำบุญวันมาฆบูชา 25 กุมภ... (26 ก.พ. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางตามแบบของ ปปช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ต.ค. 2561)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ กองคลัง ปิดงบประมาณประจำปี 2561 (24 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน ... (08 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (05 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (05 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (06 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตภายใน อบต. (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคหมู่ 4- หมู่ 8 (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยยาง (12 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่5 บ้านวังแข้ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.โนนทองอินทร์ (24 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยยาง หมู่ 1 (24 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เส้นหมู่ ๑ ไป หมู่ ๔ (22 พ.ค. 2561)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ถ... (22 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (04 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (05 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี