Responsive image
บ้านหัวหนอง หมู่ 3 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคสล. ภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อบ้านหัวหนองบ้านจีต ซึ่งมีการชำรุดหลายจุด ทำให้เกิดอบัติเหตุหลายครั้ง
โพสต์โดย นายทองมี เพียแก้ว เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (11:11:02)
แสดงความคิดเห็น

913649องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี