Responsive image
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 1. ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถน้ำแจกจ่ายน้ำในครัวเรือนที่ไม่มีน้ำใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 2. ขอความอนุเคราะห์ต่อท่อน้ำประปา โดยเดินสายเมนใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าชาวบ้านมีน้ำใช้เพียงพอ ป้องกันการขโมยน้ำในหมู่บ้าน
โพสต์โดย นายบุญมี ธรรมเจริญ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (11:34:45)
แสดงความคิดเห็น

565682องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี