Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
     “ หมู่บ้านน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
      กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 5 ด้านดังนี้
1. การพัฒนาด้านคมนาคม และผังเมือง
2. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาด้านบุคลากร ความเข้มแข็งชุมชนและการบริการประชาชน
4. การพัฒนาด้นการศีกษา การกีฬาและนันทนาการ
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
   การพัฒนาอันเป็นสภาพที่พึงปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้น  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่จะพัฒนา จำนวน 7 ด้านดังนี้
1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
2. แผนงานพัฒนาคนและสังคม
3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร
6. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี