Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มีอาคารที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนทองอินทร์ ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอกู่แก้วประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 66 กิโลเมตร

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 29,063 ไร่ หรือประมาณ 46.50 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น
     พื้นที่ที่อยู่อาศัย
     พื้นที่ทำการเกษตร
     พื้นที่ป่าไม้
     พื้นที่ตั้งส่วนราชการ
     พื้นที่ คู/คลอง/หนองน้ำสาธารณะ
     พื้นที่สาธารณะประโยชน์/ถนน
ประมาณ 2,668 ไร่
ประมาณ 21,000 ไร่
ประมาณ 2,080 ไร่
ประมาณ 100 ไร่
ประมาณ 1,769 ไร่
ประมาณ 1,446 ไร่
อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลค้อใหญ่(บ้านโยธา)
ตำบลจำปี(อำเภอศรีธาตุ)
ตำบลหนองหลัก(บ้านหนองอิอู) และตำบลโพนสูง(บ้านป่าก้าว อำเภอไชยวาน)
ตำบลบ้านจีต
ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นที่เนินสลับที่ราบ โดยพื้นที่จะมีความสูงทางด้านทิศใต้ของตำบลและลาดเทต่ำลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 180 – 220 เมตร มีลำห้วยยางไหลตัดผ่าน และมีพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่สองแห่ง คือ ป่าสงวนดงกกผึ้ง และป่าสงวนดงสีเสียด
      
เขตการปกครอง
     จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เต็มพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
     หมู่ที่ 1 บ้านยาง
     หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าสวนกล้วย
     หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนอง
     หมู่ที่ 4 บ้านโนนทองอินทร์
     หมู่ที่ 5 บ้านวังแข้
     หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าสวนกล้วย
     หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสวนกล้วย
     หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี