Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์นั้น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกรอบยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด จำนวน 5 ด้าน คือ
     1. การพัฒนาด้านการคมนาคม และผังเมือง
     2. การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ
     3. การพัฒนาด้านบุคลากร ความเข้มแข็งชุมชน และการบริการประชาชน
     4. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
     5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา อบต. อันเป็นสภาพที่พึงปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไป
ได้และเป็นที่ยอมรับของประชาคม โดยแยกออกเป็นกลุ่มที่จะพัฒนา จำนวน 7 ด้าน คือ
     1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
     2. แผนงานพัฒนาคนและสังคม
     3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     4. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ
     5. แผนงานพัฒนาการเมืองการบริหาร
     6. แผนงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี