Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทวี ห้าวหาญ
ประธานสภา อบต.โนนทองอินทร์
Responsive image
Responsive image
นายเวียงชัย โสภิณ
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายอารุณ ลุนพิจิตร
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายธีระศักดิ์ อันทะเกตุ
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
Responsive image
นายบุญหลาย พรมสอน
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
Responsive image
นายสุดสาคร เสน่ห์ดี
สมาชิก อบต. หมูที่ 2
Responsive image
นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์
สมาชิก อบต. หมูที่ 2
Responsive image
นายหนูจีน ละอองศรี
สมาชิก อบต. หมูที่ 3
Responsive image
นายบัวไลย์ สุทธิพรม
สมาชิก อบต. หมูที่ 3
Responsive image
นายกิตติวัฒน์ พรมบุตร
สมาชิก อบต. หมูที่ 4
Responsive image
นายไพบูลย์ สีบาล
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
Responsive image
นายสมพร คำแก้ว
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
Responsive image
นายไสว อาจหาญ
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
Responsive image
นายไพรโรจน์ หมื่นขวา
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
Responsive image
นายพิพัฒน์พล ศรีจันทร์
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
Responsive image
Responsive image
นายแก้ว สุขเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี