Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการอบต.โนนทองอินทร์ (20 ก.ค. 2563)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 3 ธ.... (03 ธ.ค. 2562)  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 พ.ย. 2562)  
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 20 ส.ค. 2562 (28 พ.ย. 2562)
สรุปผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ องค์กา... (25 พ.ย. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 12 พ.ย. 2562 (22 พ.ย. 2562)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (08 พ.ย. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 13 ส.ค. 2562 (29 ส.ค. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2562 (23 ส.ค. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 21 พ.ค. 2562 (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 21 ก.พ. 2562 (30 พ.ค. 2562)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ วันที่ 21 ก.พ. 2562 (30 พ.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 ม.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (11 ม.ค. 2562)
ประกาศใชแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (18 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... (13 พ.ย. 2561)
สรุปโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซวถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (13 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมะ ชำระใจ ประจำ... (24 ก.ค. 2563)  

โครงการอบต.สัญจร (เวทีประ... (23 มิ.ย. 2563)  

อบต.โนนทองอินทร์ จัดกิจกร... (21 พ.ค. 2563)  

พิธีมอบหน้ากากอนามัยผลิตจ... (13 พ.ค. 2563)

โครงการรณรงค์ ปิดหน้า เปิ... (17 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (12 มี.ค. 2563)

โครงการส่งเสริม และสนับสน... (14 ม.ค. 2563)

โครงการ จิตอาสาพัฒนา (ป่า... (14 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมการออกรับซื้อขยะ ต... (29 พ.ค. 2562)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (21 พ.ค. 2562)

อบต.โนนทองอินทร์ ร่วมแสดง... (10 พ.ค. 2562)

กิจกรรมอบต.สัญจร การประชา... (21 มี.ค. 2562)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (12 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่... (04 ม.ค. 2562)

กิจกรรมตู้มโฮม ฮักแพง แบ่... (28 ธ.ค. 2561)

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอา... (07 ต.ค. 2561)

โครงการชุมชนนวัตวิถี OTOP... (03 ต.ค. 2561)

โครงการประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2561)

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (10 ก.ย. 2561)

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิ... (10 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบ บก.01 (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและต่อเติมอาคารหอประชุม อบบ.โนนทองอินทร... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่1 บ้านยาง-ไปวัดป่าโนนทองอินทร์ (28 เม.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ครั้งที่ ๒ (27 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (27 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๔ ครั้งที่ ๒ (27 เม.ย. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 4 (10 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่4 ตัวที่ 2 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8 ตัวที่ 2 (09 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 8 (09 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) (05 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาก่อสร้างภนน คสล.หมู่ ๓ (26 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (26 มี.ค. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบ ปปช.. (25 มี.ค. 2562)
การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. (25 มี.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนน คสล.ที่เกิดชำรุด... (30 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (09 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ด้วยวิธีอ... (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ 7 บ้านเหล่าสวนกล้วย (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.โนนทองอินทร์

ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี