Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (07 มิ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดร... (08 มี.ค. 2566)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุม2566 (24 ก.พ. 2566)  
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร... (23 ก.พ. 2566)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ... (10 ก.พ. 2566)
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประ... (20 ม.ค. 2566)
การจัดทำแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปีงบ... (17 ม.ค. 2566)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566 (09 ม.ค. 2566)
ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (06 ม.ค. 2566)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (06 ม.ค. 2566)
การขับเคลื่อนจริยธรรม (05 ม.ค. 2566)
ประกาศฯ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (05 ม.ค. 2566)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ... (15 ธ.ค. 2565)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 (01 ธ.ค. 2565)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร... (27 ต.ค. 2565)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27 ก.ย. 2565)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕... (09 ก.ย. 2565)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (07 ก.ย. 2565)
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร... (23 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมภาคีเครือข่าย ประจำ... (14 ก.ย. 2566)  

การประชุมภาคีเครือข่าย ปร... (22 ส.ค. 2566)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (11 ส.ค. 2566)  

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (28 ก.ค. 2566)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนค... (28 ก.ค. 2566)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนค... (28 ก.ค. 2566)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนค... (27 ก.ค. 2566)

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสว... (27 ก.ค. 2566)

โครงการ (26 ก.ค. 2566)

การจัดประชุมปรึกษาหารือข้... (19 ก.ค. 2566)

ประชุมภาคีเครือข่าย ประจำ... (06 ก.ค. 2566)

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชกา... (15 มิ.ย. 2566)

ประชุมภาคีเครือข่าย ประจำ... (07 มิ.ย. 2566)

ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้... (04 พ.ค. 2566)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (30 เม.ย. 2566)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส... (28 เม.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (20 เม.ย. 2566)

แผนที่แม่บท อบต.โนนทองอิน... (31 มี.ค. 2566)

กองช่างได้ดำเนินการโครงกา... (17 มี.ค. 2566)

ภาพกิจกรรมการประชุมประจำเ... (14 มี.ค. 2566)
Responsive image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเ... (01 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการเด็กเยาวชน และประชาชนทั่... (06 ก.พ. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(ปฏิทิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคสล.บ้านหัวหนองห... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 - บ้านวังแข... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 - บ้านวังแข... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนทองอินทร์ หมู่ที่ 4 - บ้าน... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง แ... (01 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 ต.ค. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (01 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุล... (01 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (01 มี.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 7 โดยวิธีเ... (26 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท... (15 มี.ค. 2565)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (22 ก.ย. 2564)  
ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้... (21 ก.ย. 2564)  
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู... (25 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล... (25 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ... (28 ม.ค. 2557)
Responsive image
กระดานกระทู้ ช่องทางพูดคุยทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (05 เม.ย. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ (21 มี.ค. 2566)  
ขอใช้รถน้ำอเนกประสงค์ (20 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำอเนกประสงค์ (20 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
เรื่องน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้รถน้ำ/ต่อท่อน้ำประปา (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคสล. (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรัง (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. (12 ต.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (12 ต.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.โนนทองอินทร์


ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี