Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 ม.ค. 2562)  
ประกาศใชแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (18 ธ.ค. 2561)  
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... (13 พ.ย. 2561)  
สรุปโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซวถนนทางหลวงท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (13 พ.ย. 2561)
ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 ต.ค. 2561)
รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2560 (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (05 ก.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของอบต.โนนทองอินทร์ (15 ม.ค. 2561)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 ม.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เอกสารประกวดราคาเลขที่1/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงาการขยายถนน คสล.หมู่8 เอกสารประกวดราคาเลขที่6/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่2-บ.โยธา เอกสารประกวดราคาเลขที่ 5/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่3 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการซ่อมถนนลาดยาง หมู่1ไปหมู่ 4 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2561 (15 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 2/2561 (15 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ จิตอาสาพัฒนา (ป่า... (14 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมการออกรับซื้อขยะ ต... (29 พ.ค. 2562)  

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (21 พ.ค. 2562)  

อบต.โนนทองอินทร์ ร่วมแสดง... (10 พ.ค. 2562)

กิจกรรมอบต.สัญจร การประชา... (21 มี.ค. 2562)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (12 ม.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่... (04 ม.ค. 2562)

กิจกรรมตู้มโฮม ฮักแพง แบ่... (28 ธ.ค. 2561)

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอา... (07 ต.ค. 2561)

โครงการชุมชนนวัตวิถี OTOP... (03 ต.ค. 2561)

โครงการประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2561)

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (10 ก.ย. 2561)

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิ... (10 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 ต.ค. 2558)

กิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง... (14 ก.ย. 2558)

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษ... (03 มิ.ย. 2558)

โครงการ อบต. สัญญจร ประจ... (03 มิ.ย. 2558)

งานประเพณีบุญเดือนหกอำเภอ... (25 มิ.ย. 2556)

อบต.แม่นาวาง อ.แม่สาย จ.... (25 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาก่อสร้างภนน คสล.หมู่ ๓ (26 มี.ค. 2562)  
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ (26 มี.ค. 2562)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบ ปปช.. (25 มี.ค. 2562)  
การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. (25 มี.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังและถนน คสล.ที่เกิดชำรุด... (30 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (09 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ด้วยวิธีอ... (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ 7 บ้านเหล่าสวนกล้วย (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ 6 บ้านเหล้าสวนกล้วย (13 ธ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ 7 บ้านเหล่าสวนกล้วย (13 ธ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแบบ ปปช.. (12 ธ.ค. 2561)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (04 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (06 พ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางตามแบบของ ปปช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (29 ต.ค. 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ กองคลัง ปิดงบประมาณประจำปี 2561 (24 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน ... (08 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (05 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (05 ก.ย. 2561)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.โนนทองอินทร์

ผลิตภัณฑ์OTOP
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี