Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,437 คน (ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553) แยกเป็นชาย 2,217 คน หญิง2,220 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 95.41 คน/ ตารางกิโลเมตร
ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
บ้านยาง หมู่ที่ 1
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 2
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3
บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ที่ 4
บ้านวังแข้ หมู่ที่ 5
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 6
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 7
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8
105
94
133
143
115
120
84
154
249
202
335
379
278
275
182
317
227
223
330
356
290
259
199
336
476
425
665
735
568
534
381
653
164
139
168
214
187
198
130
208
167
165
225
230
198
198
153
232
331
304
413
444
385
396
283
440
รวม 948 2,217 2,220 4,437 1,408 1,588 2,996
    
การศึกษา
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
     ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 แห่ง
     ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
      
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
   
การสาธารณสุข
     สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
    
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     อาสาสมัครพิทักษ์ท้องถิ่น 54 คน
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 91 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-4225-6296  โทรสาร : 0-4225-6296  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th


www.nonthongin.go.th