Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพเส้นทางคมนาคมทางบก)
     - ถนนสายบ้านหนองหลัก – กุมภวาปี (มีรถโดยสารประจำทางสองแถวผ่าน)
     - ผ่าน หมู่ที่ 2 , 6 , 7 , 1 , 4 , 8 , 3
     - ถนนสายบ้านวังแข้ - ศรีธาตุ
     - ทุกหมู่บ้านมีเส้นทางคมนาคม (ถนนลูกรัง)สัญจรไปมาได้ทุกหมู่บ้าน
          
การโทรคมนาคม
     - การสื่อสารทางโทรศัพท์ แยกได้ดังนี้
          โทรศัพท์สาธารณะ 15 เครื่อง
          โทรศัพท์บ้าน 35 เครื่อง
          โทรศัพท์มือถือ 2,050 เครื่อง
     
การไฟฟ้า
     - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
     - มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำห้วย 2 สาย
     - หนองน้ำสาธารณะ 8 แห่ง
     - อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝายน้ำล้น 5 แห่ง (หมู่ที่ 1,4,5,8)
     - บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง (หมู่ที่ 6)
     - บ่อบาดาลมือโยกสาธารณะ 16
 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี